Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta.

KYSY TARKEMMIN
Säästä energiakustannuksista

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta.

Energiaa talteen tehokkaasti

Ecowec-hybridivaihtimen avulla taloyhtiöt ja asukkaat pystyvät nyt hyödyntämään osan kiinteistön sisällä tuotetusta jäteveden lämpöenergiasta, josta saadaan talteen 20–95 %.

Palvelus myös ympäristölle

Jäteveden lämmöntalteenotolla voidaan leikata kiinteistön kulutushuippuja ja tasata näin energialaitosten kuormitushuippuja.

Jäteveden lämmöntalteenotto

Jäteveden lämmöntalteenotto on kustannustehokkain tapa pienentää kiinteistön energiankulutusta. Asuinrakennuksen vuotuisesta lämmitysenergian kulutuksesta n. 30 % menee käyttöveden lämmitykseen ja sitä kautta viemäriin. Energiatehokkaissa A-luokan kiinteistöissä käyttöveden sisältämän energian osuus lämpötaseesta on yli 50 %. Viemäriin johdettavasta jätevedestä on mahdollista ottaa talteen lämpöenergiaa ja käyttää sitä uudelleen Ecowec-hybridivaihtimen avulla. Kiinteistön kokonaisenergiankulutusta voidaan pienentää merkittävästi ottamalla jätevedestä lämpöenergiaa talteen.

 

Lämpötase asuinkerrostalossa – jäteveden lämmöntalteenotto

Suomalaiset käyttävät päivässä noin 155 litraa vettä, josta noin 40 % on lämmintä käyttövettä. Viemäriin valuu keskimäärin noin 20-50 % asuinrakennusten kokonaisenergiankulutuksesta, mutta tämä osuus tulee kasvamaan tulevaisuudessa vanhojen kiinteistöjen energiaremonttien johdosta. Jäteveden sisältämän lämpöenergian suhteellisen määrän kasvaessa kiinteistökohtainen jäteveden lämmöntalteenotto on tulossa osaksi energia- ja kustannustehokasta rakentamista, jolla voidaan pienentää niin rakentamiskustannuksia kuin rakennuksen käytönaikaisiakin energiakustannuksia erittäin tehokkaasti.

 

Puhdistetun jäteveden sisältämää lämpöenergiaa on aiemmin pystytty ottamaan talteen keskitetysti vain kunnallisissa jäteveden puhdistuslaitoksissa ja hyödyntämään sitä osana kaukolämmön tuotannossa, mikä on myös tehnyt kaukolämmöstä entistä ekologisempaa. Nyt jäteveden lämpöenergiaa on otettavissa talteen myös kiinteistökohtaisesti, ilman että jätevettä tarvitsee ensin puhdistaa. Samalla myös vähennetään viemärivesien sisältämän lämpöenergian hävikkiä kunnallisissa viemäriverkostoissa kiinteistöjen ulkopuolella.

Ecowec

Jäteveden lämmöntalteenotto hyödyttää niin energiayhtiöitä kuin myös kiinteistöjen omistajia

Energiayhtiöt saavat nykyisin käyttöönsä puhdistetun jäteveden myötä merkittävän määrän lämpöenergiaa jätevedenpuhdistamoilta, jolloin muuta lämmöntuotantoa on voitu pienentää. Energiayhtiöiden asiakkaiden kannalta jäteveden tuottaman hukkalämmön käyttäminen kaukolämmön lähteenä on ollut järkevää muun muassa ympäristöhyötyjen vuoksi. Jätevedestä on saatu pumpattua talteen lämpöä, ja samalla lämmöntuotantoa ja siitä aiheutuvia päästöjä on saatu vähennettyä.

 

Asuinkäytössä eniten lämmintä jätevettä tuottavat peseytyminen, keittiön ja pyykin pesuvedet. Näistä keittiön ja pyykin pesuvedet on useimmiten tuotettu asukkaan omalla taloussähköllä eikä keskitetyllä lämmöntuottojärjestelmällä. Ecowec-hybridivaihtimen avulla taloyhtiöt ja asukkaat pystyvät nyt hyödyntämään osan kiinteistön sisällä tuotetusta jäteveden lämpöenergiasta, josta saadaan talteen 20–95 %. Tätä talteenotettua lämpöenergiaa voidaan käyttää käyttöveden tai kiinteistön lämmitykseen ja se vähentää suoraan kiinteistön ostoenergian tarvetta. Jäteveden sisältämää lämpöenergiaa jää vielä kunnalliselle jätevedenpuhdistamollekin ja täten käytettäväksi myös energiayhtiöille. Kiinteistökohtaisella jäteveden lämmöntalteenotolla ei näin ollen ole vaikutusta jätevedenpuhdistamoiden toimintaan. Ympäristönäkökohdista katsottuna jäteveden lämpöä kannattaa ottaa talteen niin kiinteistöissä kuin kunnallisilla jätevedenpuhdistamoillakin.

 

Jäteveden lämmöntalteenotolla voidaan leikata kiinteistön kulutushuippuja ja tasata näin energialaitosten kuormitushuippuja. Tasaisempi lämmön kulutus ilman suuria huipputehotarpeita on myös energiayhtiöille kannattavampaa liiketoimintaa, koska huipputehojen tuottaminen talven kylmimpinä kuukausina tuotetaan pitkälti kalliilla ja ympäristöä kuormittavilla fossiilisilla polttoaineilla. Kaukolämpöverkoston kapasiteetti pystyy kattamaan myös suuremman kiinteistökannan, kun kiinteistöjen kulutushuippuja saadaan pienennettyä. Kiinteistöt voivat näin vaikuttaa energiatuotannon kysyntäjoustoon, joka vähentää energialaitosten hiilidioksidipäästöjä huipputehon tarpeen aikana.

Ecowec-hybridivaihdin pystyy hyödyntämään jätevesien sisältämää lämpöenergiaa ja ottaa siitä lämpöä talteen jopa 95% hyötysuhteella

Jäteveden lämmöntalteenotto on Suomessa aiheena melko uusi. EU-direktiivien ja kansallisten rakentamismääräysten kiristyessä tarvitaan yhä enemmän keinoja energian säästämiseksi. Kiinteistöt käyttävät merkittävän osan koko Suomen energiankäytöstä, joka on katettu huomattavan tuontienergiamäärän avulla Suomen ulkopuolelta. Lisäksi kiinteistöjen käyttämän energian määrän pienentäminen tulee olemaan merkittävä askel kohti kansallisia ja globaaleja ilmastotavoitteita.

 

Aiemmin käyttöveden ja kiinteistön lämmitys on voitu tuottaa kaukolämmöllä, lämpöpumpulla, sähköllä tai perinteisillä lämmitysmuodoilla kuten öljylämmityksellä. Energiakustannuksiltaan halvin järjestelmä on usein ollut hankintakustannuksiltaan kallein vaihtoehto. Kustannus- ja energiatehokkaan lämmön talteenoton jätevedestä on aiemmin arveltu vaativan mustien ja harmaiden jätevesien erottelun, jolloin kyseisen järjestelmän hankintakustannukset ja takaisinmaksuajat kasvaisivat huomattavasti. Nyt markkinoilla on yksinkertainen ratkaisu, Ecowec-hybridivaihdin, johon voidaan ohjata kaikki jätevesi, eikä harmaiden ja mustien jätevesien erottelua, eikä esim. kaksoisviemäröintiä enää tarvita kiinteistöissä. Ecowec-hybridivaihdin soveltuu kaikkiin lämmitysmuotoihin lisäten samalla niiden tehoa, tuottoa ja hyötysuhteita sekä käyttöikää kiinteistön lämmityksessä. Taloyhtiöiden kannattaakin tutustua ensin Ecowec-hybridivaihtimen tuottamiin säästömahdollisuuksiin, ennen kuin tekevät päätöstä kalliin lämmitysjärjestelmän uusimisesta.

Ecowec